MSiM

MIŁOŚNIK SUWALSZCZYZNY I MAZUR

REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Odznaka „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” została ustanowiona w 1988 roku przez Komisję Krajoznawczą ZW PTTK. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów kulturowych Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej, zgodnie z regulaminem jej zdobywania. Weryfikację kart zdobywania odznaki oraz przyznawanie jej poszczególnych stopni prowadzi Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK w Suwałkach.

ADRES KOMISJI:                                                                                                               KOMISJA WERYFIKACYJNA ODDZIAŁ PTTK W SUWAŁKACH                                           ul. T. Kościuszki 37 16-400 Suwałki

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI                                                                                  Odznaka jest 4-stopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.                                                                                                                       Czas zdobywania odznaki:                                                                                                     – stopień I (popularna) – 1 rok                                                                                                 – stopień II (brązowa) – 1 rok                                                                                                    – stopień III (srebrna) – 2 lata                                                                                                  – stopień IV (złota) – 3 lata

Zaliczenie na odznakę „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur”, potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, instruktora krajoznawstwa regionu i instruktora krajoznawstwa Polski lub przez uzyskanie potwierdzenia (pieczątki) pobytu na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.

Obiekty zaliczane na kolejne stopnie odznaki „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” nie mogą być zaliczone ponownie na stopnie wyższe.

III. UWAGI
Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK w Suwałkach może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Oddziału PTTK w Suwałkach.

IV. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
W celu zdobycia poszczególnych stopni Regionalnej Odznaki Krajoznawczej należy spełnić przedstawione niżej wymogi:
Stopień I (popularny) może być przyznany osobom, które wzięły udział w jednej dwudniowej lub dwóch jednodniowych wycieczkach krajoznawczych na terenie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich, uzyskując potwierdzenie uczestnictwa z podaniem trasy wycieczek.
Stopień II (odznaka brązowa), stopień III (odznaka srebrna) i stopień IV (odznaka złota) może być przyznany osobom, które zwiedziły podane poniżej obiekty krajoznawcze i uzyskały punktację według zestawienia:

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE

PUNKTACJA

stopień II(odznaka brązowa) stopień III(odznaka srebrna) stopień IV(odznaka złota)
Muzea 4 6 8
Obiekty architektury 4 6 8
Rezerwaty 6 9 12
Miejsca pamięci 6 8 10
Wycieczki 4 8 12
RAZEM 24 37 50

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE Z WYSOKOŚCIĄ PUNKTACJI ZA ICH ZWIEDZANIE

1) MUZEA – po 2 punkty: Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Muzeum Historii Kanału Augustowskiego w Augustowie, Muzeum Michała Kajki w Ogródku, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Muzeum K. I .Gałczyńskiego w Praniu, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Izba Regionalna w Giżycku, Izba Regionalna w Lipsku, Izba Regionalna w Puńsku, Izba Regionalna w Rynie, Izba Regionalna w Rudawce k. Mikaszówki, Izba Pamięci 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w Krzywem (Wigierski Park Narodowy), Muzeum Przyrodnicze w Krutyni, wystawa etnograficzna w Zelwie i inne.

2) ZABYTKI ARCHITEKTURY, TECHNIKI I SZTUKI INŻ. – po 2 punkty:                         Augustów: hotel „Hetman” nad Neckiem, Stara Poczta, Kanał Augustowski (minimum 2 śluzy), kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego) w Baniach Mazurskich, dworek K. Brzostowskiego w Cisowie (gm. Sztabin), pozostałości po pałacu L. Paca w Dowspudzie. Ełk: zamek pokrzyżacki, kościół neogotycki pw. Najśw. Serca Jezusowego, kamienice secesyjne oraz w stylu historyzmu (ul. Wojska Polskiego 20 i Armii Krajowej 20), molenna staroobrzędowców w Gabowych Grądach (gm. Augustów).
Giżycko: twierdza Boyen, zamek pokrzyżacki w Giżycku, most obrotowy w Giżycku. Kościół rzymskokatolicki pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi, Kościół gotycko-renesansowy pw. Zwiast. NMP w Krasnymborze (gm. Sztabin), Kościół drewniany pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrykole (gm. Prostki), Kościół neogotycki pw. Wniebowzięcia NMP w Puńsku, Grobowiec rodziny von Fahrenheidów w Rapie (gm. Banie Mazurskie), Zamek (z elementami XIV-wiecznymi) w Rynie,                                   Sejny: bazylika Nawiedzenia NMP, ratusz, synagoga. Zespół klasztorny w Smolanach (gm. Puńsk), Mosty kolejowe w Stańczykach (gm. Dubeninki).
Suwałki: kościół klasycystyczny pw. Św. Aleksandra, ratusz i gmach I LO (pl. Mickiewicza 1 i 3), kamienice klasycystyczne (ul. T. Kościuszki), molenna staroobrzędowców, zespół cmentarzy różnych wyznań (ul. Zarzecze).
Kościół neogotycki z 1910 r. pw. św. Jakuba w Sztabinie, Zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie (gm. Węgorzewo), Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie, Kościół drewniany pw. Narodzenia NMP w Wieliczkach, Zespół klasztorny pokamedulski w Wigrach, Molenna staroobrzędowców w Wodziłkach (gm. Jeleniewo), Zespół klasztorny staroobrzędowców w Wojnowie (gm. Ruciane-Nida).

3) REZERWATY, ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE, POMNIKI PRZYRODY – po 3 punkty za każdy obiekt na terenie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.

4) MIEJSCA MĘCZEŃSTWA, BITEW; POMNIKI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH; TABLICE PAMIĄTKOWE – po 2 punkty za każdy obiekt.                                                     

5) WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE – po 4 punkty:
– za każdą wycieczkę: pieszą (min. 10 km dziennie), rowerową (min. 25 km dziennie), kajakową (min. 15 km dziennie),
– za każdą wycieczkę na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej – bez limitu km, zgodnie z przepisami parków.