Legitymacje PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku:

 • 65 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
 • 40 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
 • 30 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
 • 20 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Statutem PTTK oraz z ”Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Potem należy przyjść do oddział PTTK w Suwałkach im. Jerzego Klimko, przy ul. T. Kościuszki 37.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm, wypełnioną deklarację członkowską (którą otrzymasz na miejscu) oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz na stronie internetowej: www.pttk.pl.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 14 pkt. 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w roku 2021 reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 189/XIX/2020 z 26 września 2020 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacających składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierający świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są: członkowie Honorowi PTTK; dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia; dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia; uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia; osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące  naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 8 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 20 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 10zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
 • 8 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.