Wędrówki Północy 2020

Polecany

51 wędrówki ok

OD DNIA 11 GRUDNIA 2019 ROKU 

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ NA „WĘDRÓWKI PÓŁNOCY”

Z POWODU BRAKU MIEJSC.

REGULAMIN

 PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko

ul. T. Kościuszki 37,16 -400 Suwałki

tel. 513 757 103 (w godz. 8.00-14.00), poczta@suwalki.pttk.pl

W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

Puszcza Augustowska – jest jednym z największych polskich kompleksów leśnych (powierzchnia ponad 1100 km2) położonym w większości na terenie naszego kraju, a także na Litwie i Białorusi. Skład drzewostanu puszczy to w 85 % bory, w mniejszej części też olsy i grądy. W borach prym wiedzie sosna i w znacznie mniejszym stopniu świerk. Często można natknąć się na drzewa, które osiągnęły wiek 120, a rzadziej nawet 200 lat i wysokość do 40 m.

Na terenie Puszczy Augustowskiej znajduje się wiele obszarów chronionych. Najważniejszym z nich jest  Wigierski Park Narodowy. Poza tym utworzono rezerwaty florystyczno-faunistyczne, krajobrazowe i inne.

Na obszarze puszczy znajduje się wiele jezior. Do największych należą: Wigry (21,87 km2), Sajno (5,25 km2), Białe Augustowskie (4,85 km2), Serwy (4,6 km2) i Necko (4,11 km2). Do większych rzek zaliczyć można Rospudę i Bliznę oraz Czarną Hańczę z dopływami Marychą i Wołkuszanką. Warto też wspomnieć o Kanale Augustowskim o długości 101 km (w tym 82 km w granicach Polski) łączącym zlewnię Wisły i Niemna. Jest on udostępniony dla żeglugi i odgrywa dużą rolę w gospodarce wodnej i turystyce regionu.

Flora puszczy jest charakterystyczna dla Europy północno-wschodniej, aczkolwiek zachowały się tu  pozostałości po epoce lodowcowej takie jak, np. bażyna czarna, zimoziół północny, borówka bagienna czy cis. Stwierdzono też występowanie gatunków roślin związanych ze strefą śródziemnomorską. Co do fauny, to w puszczy występuje ponad 2000 gatunków zwierząt, z czego znaczną większość stanowią bezkręgowce. Spośród ssaków występują: jelenie, łosie, sarny, borsuki, jenoty, a nawet wilki i rysie. Z drobniejszych zwierząt na uwagę zasługują również bobry, zające (bielaki i szaraki), piżmaki, wydry, kuny i tchórze. Puszczę zamieszkiwały niegdyś także niedźwiedzie i rosomaki oraz tury i żubry, (od 2018 roku  pojawiło się nowe wolno żyjące stado żubrów. Jego zalążkiem są żubry wypuszczone na wolność 5 kwietnia w Puszczy Augustowskiej)

Wśród ptaków, swoją ostoję znalazły tu  rzadkie gatunki, np. orlik krzykliwy, gadożer, kania czarna i ruda, trzmielojad, bocian czarny, dzięcioły (trójpalczasty, białogrzbiety i zielonosiwy), głuszec i cietrzew. Na terenie puszczy stwierdzono też występowanie większości krajowych gadów i płazów oraz ponad 30 gatunków ryb, np. węgorz, płoć, miętus, ukleja.

Przez ten duży kompleks leśny prowadzi wiele szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i kajakowych.

http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/puszcza-augustowska/

Zajazd turystyczny HETMAN,  położony jest w lesie nad jeziorem Necko na Białej Górze przy ul. Sportowej 1 w części miasta nazywanej Klonownica.

Budowa gmachu została zainicjowana w 1936 r. przez Ligę Popierania Turystyki. Projekt w stylu modernistycznym wykonał Maciej Nowicki (jeden ze współautorów projektu gmachu ONZ w Nowym Jorku) przy współpracy Stanisławy Nowickiej, Aleksandra Kodelskiego i Władysława Stokowskiego.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 1937, a zakończyły na wiosnę 1938 r. Prace montażowe i wykończeniowe trwały do lutego 1939. Pierwotnie budynek miał być otynkowany, jednak z powodu ograniczeń finansowych odstąpiono od otynkowania za zgodą architekta. Otwarcie obiektu nastąpiło 27 maja 1939. Hotel miał 70 pokoi na 100 łóżek, salę dancingową, bufet, bilardy, pokoje brydżowe, a także własną plażę, garaże i parking. W 1939 miał gościć uczestników mistrzostw Europy w żeglarstwie, które jednak nie odbyły się z powodu napiętej sytuacji międzynarodowej.

Hotel został zniszczony podczas II wojny światowej. Odbudowano go w 1948 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (od 1950 – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze). W 1953 obok budynku powstała stanica wodna. Ośrodek PTTK funkcjonował do lat 90. XX w.

PRZEBIEG TRASY

25.01.2020

– zakwaterowanie w Zajeździe Turystycznym  „HETMAN”, ul. Sportowa 1, 16-300 Augustów,– przypomnienie technik narciarstwa biegowego,– obiadokolacja.

26.01-31.01.2020

 – wycieczki narciarskie po Puszczy Augustowskiej.

1.02.2020

 – śniadanie,– zakończenie rajdu,– wykwaterowanie uczestników rajdu.

Kierownicy trasy: Beata Karwel, Tadeusz Ryszkowski, Waldemar Osypiński.

 Termin: 25.01-01.02.2020 roku.

Miejsce zbiórki: Zajazd turystyczny HETMAN, ul. Sportowa 1, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 89, www.hetman.augustów.pl

WPISOWE

650 zł/członkowie PTTK (noclegi + całodobowe wyżywienie)

700 zł/pozostali uczestnicy (noclegi + całodobowe wyżywienie)

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego, uczestnik otrzymuje:

 • 7 noclegów,
 • 7 śniadań,
 • 7 obiadokolacji,
 • znaczek rajdowy,
 • odcisk pamiątkowej pieczęci,
 • opieka kierowników trasy,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

UWAGA: W przypadku zwiedzania obiektów turystycznych, do których opłaca się wstęp, turyści pokrywają go we własnym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności od warunków pogodowych.
 • Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 50.
 • Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.

CELE RAJDU

 • Poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych Puszczy Augustowskiej.
 • Promocja turystyczna regionu w sezonie zimowym oraz wydłużenie sezonu turystycznego.
 • Popularyzacja kwalifikowanej turystyki narciarskiej na terenach nizinnych.
 • Aktywny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, seniorów oraz całych rodzin.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu
  i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
 • W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści indywidualni i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia, młodzież szkolna do lat 18 – pod opieką rodziców lub wychowawców, a dzieci do lat 12 – wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców.
 • Ilość miejsc na trasie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie do 29 grudnia 2019 roku włącznie (liczy się data wpływu do organizatora) następujących dokumentów:

 • karty zgłoszenia,
 • kserokopii legitymacji PTTK (z obu stron) z aktualnie opłaconymi składkami,
 • potwierdzenie wpłaty całości wpisowego.

Zgłoszenie bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie nieważne.

Zgłoszenia na rajd należy przesłać:

na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

lub na adres: Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko

ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

WPISOWE NA RAJD NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:

Santander Bank Polska Oddział w Suwałkach

nr 19 1500 1719 1217 1003 5192 0000

z dopiskiem WP 2020.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Przestrzeganie:

 • regulaminu rajdu oraz zarządzeń Kierownictwa Rajdu,
 • praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, Karta Turysty),
 • przepisów dotyczących przebywania w strefie nadgranicznej oraz poza granicami Polski,
 • przepisów obiektów noclegowych oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa
  na drodze i ochrony przyrody,
 • przepisów dotyczących przebywania na terenach cennych przyrodniczo.

Posiadanie:

 • ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,
 • legitymacji PTTK z opłaconymi składkami na bieżący rok (członkowie PTTK),
 • odpowiedniego ubioru dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych,
 • odpowiedniego sprzętu turystycznego.

NA TRASACH ZABRANIA SIĘ

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 • Niszczenia przyrody.
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora, kierowników tras.
 • Poruszania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

▪      Wszystkie osoby uczestniczące w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach
z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

▪      Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

▪      Wszystkich uczestników Rajdu powinna cechować dobra kondycja, ponieważ impreza odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku śniegu rajd zorganizowany zostanie, jako pieszy.

▪      O zakwalifikowaniu na trasę decyduje kolejność nadesłania kompletnych zgłoszeń do 29 grudnia
2019 roku.

▪      W przypadku rezygnacji z trasy uczestnikowi zostanie zwrócone wpisowe potrącone o poniesione koszty organizacji wypoczynku.

▪      Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.

▪      Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy w miejscach noclegów oraz na trasach.

▪      Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscach noclegów. Za nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się, uczestnik może zostać wykluczony z udziału w rajdzie (decyzję podejmuje kierownik trasy w porozumieniu z organizatorem).

▪      Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom w trakcie rajdu.

▪      Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.

▪       Poniżej lista rzeczy najpotrzebniejszych i niezbędnych, które należy ze sobą zabrać na WP:

-      narty i strój narciarski,

-      rękawice, szalik, czapkę, okulary przeciwsłoneczne,

-      buty turystyczne, kapcie i klapki,

-      bieliznę na zmianę,

-      strój kąpielowy (panowie kąpielówki),

-      apteczkę turystyczną i krem zimowy do twarzy,

-      „wdzianko” na spotkania wieczorne,

-      mały plecak, termos,

-      kosmetyki i przybory toaletowe,

-      paski na rzepy, które służą do łączenia ze sobą nart i kijków podczas transportu,

-      ogrzewacze chemiczne,

-      latarkę, kompas, telefon, aparat fotograficzny, ładowarki i czołówka,

-      dowód osobisty, legitymację PTTK,

-      mile widziany sprzęt muzyczny (np. gitara), śpiewniki.

 

Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń!

ORGANIZATORZY

Tadeusz Rufiński

Białystok

m.p. styczeń 2020

Augustowskie WĘDROWANIE…..

Ile dróg przebytych razem, ile szlaków przedeptanych

Ile szczęścia w naszych oczach gdy spadł świeży puch nad ranem

Ile śladów wykreślonych na iskrzącej śniegu bieli

Ile „orłów” odciśniętych, gołym ciałem, po kąpieli

 

            Ile nocy prześpiewanych melodiami z dna pamięci

            Ile iskier wzleci w niebo gdy ogniskiem wiatr zakręci

            Ile ścieżek powikłanych, prowadzących gdzieś w nieznane

            Ile niespodzianek kryją knieje we mgle zamotane

 

Ile kilometrów dodać, kiedy kompas nas zawiedzie

Ile potu się wyleje gdy przecierasz szlak na przedzie

Ile piasku nasypane na litewskiej jest ulicy

Ile pączków zjedzą w czwartek wygłodniali Północnicy

 

            Ile zapadniętych mostów kryje się nad rzeką Krasną

            Ile gwiazd dojrzysz na niebie zanim z zorzą wraz pogasną

            Ile zjedliśmy beczek soli za półwiecze już minione

            Ile wspomnień się pojawia gdy przewrócić kronik stronę

 

Tyle życzeń Wam przesyłam i zaocznie Was całuję

Na obecne zaś Wędrówki to serdecznie Wam winszuję

Niech Was Puszczy Duch prowadzi poprzez bory oraz knieje

Na kwaterę niech da wrócić zanim trzeci kur zapieje

Na spotkanie niech Wam wyjdzie Goła Zośka, jasnowłosa

Niech prowadzą Was Beatki: Mała z Dużą i ta z Albatrosa

 

            A na Nettę to nie wchodźcie, nawet gdy zamarznie ślicznie

            Bowiem wodę lepiej popić ze źródełka w Studzienicznej

            Nad Rospudą też zobaczcie, czy wciąż stare krzyże stoją

            Czy łabędzie, te na Necku, nadal zimy się nie boją

 

A na problem, który trapić będzie w piątek od poranka

Dobry augustowski jogurt, dobra też Augustowianka

A gdy humor już powróci, każdy się poczuje młody

Jedźcie sobie prostym szlakiem, na swobodzie, do Swobody

 

            Niech Wam Augustowska Puszcza pokaże się w białej szacie

            Zaś głogi, te nad Kanałem, niech zapłoną w swym szkarłacie

            Żurawiny, te na bagnie, – może do nich też dotrzecie

            Przyniosą Wam wiele szczęścia gdy ich siedem kulek zjecie

 

Wtedy dobry los zachowa na zawsze od zapomnienia

Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia………

karta zgłoszenia 2020

REGULAMIN WP2020

PTTK Suwałki – Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Polecany

MPR1 MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Z przyjemnością informujemy, że nasz obiekt posiada rekomendację MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Oznacza to, że przeszliśmy pozytywnie procedurę weryfikacji, przeprowadzoną przez audytorów szlaku Green Velo. Sprawdzani byliśmy pod kątem kryteriów „przyjazności dla rowerzystów”, a w naszej ofercie znajdziecie usługi dedykowane turystom rowerowym.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty i jednocześnie do odwiedzenia Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Więcej o szlaku przeczytać można na stronie internetowej www.greenvelo.pl

Wyniki regat 2019

Wyniki regat 2019 zostały zamieszczone w zakładce Turystyka aktywana:

http://www.suwalki.pttk.pl/turystyka-aktywna/regaty-zeglarskie/regaty-2019/regaty-o-blekitna-wstege-jeziora-wigry/

http://www.suwalki.pttk.pl/turystyka-aktywna/regaty-zeglarskie/regaty-2019/regaty-o-puchar-dyrektora-wigierskiego-parku-narodowego/

http://www.suwalki.pttk.pl/turystyka-aktywna/regaty-zeglarskie/regaty-2019/regaty-o-puchar-wojta-gminy-suwalki/

 

 

ZIELONE LEKCJE Z PTTK – POZNAJĘ I CHRONIĘ

ZIELONE LEKCJE Z PTTK – POZNAJĘ I CHRONIĘ

plakat zielone

W dniach 13 maja i 15 maja 2019 r. odbyły się dwie zielone lekcje w postaci wycieczek pieszych po Suwałkach. Obie grupy wraz z przewodnikiem zwiedziły pomniki przyrody i parki miejskie w Suwałkach, ponadto dzieci i młodzież uzyskały rzetelną wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz formach jego ochrony. Udział w pierwszej lekcji wzięło 19 osób, w drugiej 23 osoby.
W dniu 5 czerwca 2019 roku odbyła się trzecia zielona lekcja w postaci wycieczki autokarowej do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W godzinach 8.00-14.00 dzieci i młodzież pod czujnym okiem przewodnika i opiekuna zwiedziły Górę Ciosowa, Głazowisko Bachanowo, Jezioro Hańcza, Turtul – siedzibę Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz Smolniki.

received_562670894257433received_2240822199503560received_467958470442484received_319069879012371

W dniach 8-26 lipca 2019 roku zorganizowano internetowy konkurs z wiedzy ekologicznej. Na stronie www.suwalki.pttk.pl zamieszono pytania, na które dzieci i młodzież odpowiadały droga e-mailową. Wygrywała osoba, która jako pierwsza udzieliła poprawnej odpowiedzi. Zamieszczono osiem pytań dotyczących wiedzy ekologicznej. Zakupiono również nagrody rzeczowe: gry, zestawy małego naukowca o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. W dniu 29 lipca 2019 roku zwycięzcy odebrali nagrody.

Wyniki konkursu z wiedzy ekologicznej. Wszystkich zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród.

plakat konkurs

Szczegóły w regulamin konkursu.

plakat zielone

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Suwałki.

Pytanie 1. Podaj nazwy kompleksów leśnych znajdujących się z w granicach Miasta Suwałki.

Odpowiedź: Las Szwajcaria i Las Suwalski

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helena.

Pytanie 2. Wymień parki narodowe położone w województwie podlaskim.

Odpowiedź: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Piotr.

Pytanie 3. W którym roku powstał Suwalski Park Krajobrazowy?

Odpowiedź. W 1976 roku

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Dawid.

Pytanie 4. Do którego pojemnika na śmieci wrzucamy papier, a do którego szkło? Podaj kolory.

Odpowiedź. Papier wrzucamy do pojemnika niebieskiego, a szkło do zielonego.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Piotr.

Pytanie 5. Wymień trzy pomniki przyrody i ich lokalizację w Suwałkach.

Odpowiedź. Pomniki-przyrody

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy udzielił: Janek.

Pytanie 6. Podaj nazwę największego skupiska głazów narzutowych na Suwalszczyźnie, gdzie w 1972 roku utworzono rezerwat.

Odpowiedź: Głazowisko Bachanowo.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helenka.

Pytanie 7. Wymień trzy największe jeziora Wigierskiego Parku Narodowego.

Odpowiedź: Jezioro Wigry, Jezioro Pierty, Jezioro Białe.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helenka.

Pytanie 8. Co wrzucamy do żółtego pojemnika na śmieci?

Odpowiedź: Do pojemnika żółtego wrzucamy plastik i aluminium.

Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła: Helenka.

20190711_13264720190711_13254420190711_132523

Działki budowlane w Gawrych Rudzie

Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko informuje, iż posiada do sprzedaży działki w Gawrych Rudzie o pow. 3515 m kw, 3889 m kw, 4152 m kw. Dojazd do działek drogą asfaltową. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działek jest mieszkalno-usługowe. Cena od 37 zł za m kw. Szczegóły pod numerem telefonu: 539 681 353 lub eugeniusz.p@suw.pl, poczta@suwalki.pttk.pl.

działka gawrych ruda 1 działka gawrych ruda 2

PROMOCJA!!!

CENY PROMOCYJNE NA SPŁYWY KAJAKOWE W LIPCU I SIERPNIU 

Kajak dwuosobowy typu expedition w letniej cenie: 20 szt. /dzień

Organizujemy spływy kajakowe Czarną Hańczą,Kanałem Augustowskim i  Rospudą. Zapraszamy.

Więcej informacji i rezerwacje: poczta<at>suwalki.pttk.pl, tel. 513 757 103.