REGULAMIN XX WALNEGO ZJAZDU

Polecany

Regulamin XX Walnego Zjazdu Oddziału

REGULAMIN OBRAD ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK

 

Regulamin niniejszy opracowano na podstawie:

 1. 1.      Statutu Oddziału PTTK,
 2. 2.      Uchwały nr 171/XIX/2020 ZG PTTK z dnia 4 lipca 2020 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej,
 3. 3.      Uchwały Zarządu Oddziału PTTK w Suwałkach nr 1/XIX/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej w jednostkach Oddziału oraz zwołania Zjazdu Oddziału

 

Udział w Zjeździe Oddziału
§ 1

 1. 1.        W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem decydującym w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków – delegaci z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani wyłącznie na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w § 17 Ordynacji Wyborczej albo wszyscy członkowie oddziału, z zastrzeżeniem art. 13, ustęp 2-4 Statutu PTTK.
 2. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz inne osoby zaproszone, o ile nie są delegatami.

 

§ 2

Dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Zjeździe Oddziału jest ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK, a w przypadku gości zaproszenie.

 

Prawomocność Zjazdu Oddziału
§ 3

 1. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 2. Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu Oddziału delegaci są obowiązani podpisać listę obecności i pobrać mandaty. Obrady rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zaproszeniu na Zjazdu Oddziału.

 

§ 4

 1. Zjazd Oddziału jest prawomocny w pierwszym terminie, jeżeli Komisja Mandatowa stwierdzi, że bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów wybranych na ten Zjazd na zebraniach kół i klubów.
 2. Zjazd Oddziału jest prawomocny w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Zjazd Oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 4. Uchwały Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów delegatów z wyjątkiem uchwały w sprawie udzielenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, dla której ważności wymagana jest bezwzględną większością głosów.

 

Ukonstytuowanie się Zjazdu Oddziału
§ 5

Zjazd Oddziału wybiera spośród delegatów Prezydium Zjazdu Oddziału (przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza obrad).

 

§ 6

 1. Do obowiązków Przewodniczącego obrad należy

1)      kierowanie obradami,

2)      dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

3)      wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.

 1. Od zarządzeń przewodniczącego obrad uczestnikom Zjazdu Oddziału przysługuje prawo odwołania się do Prezydium Zjazdu Oddziału.

 

Komisje Zjazdowe
§ 7

 1. Dla przygotowania spraw objętych porządkiem obrad Zjazdu Oddziału powołuje się spośród delegatów następujące komisje zjazdowe:

-          Komisje Mandatową w składzie 3-osobowym

-          Komisje Wyborczą w składzie 3-osobowym

-          Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3-osobowym,

-          Komisję Skrutacyjną w składzie 3-osobowym.

 1. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do władz, na delegatów oraz członkowie ustępującego Zarządu w głosowaniu nad absolutorium.
 2. Komisje zjazdowe wybierają ze swego grona przewodniczących, którzy po zakończeniu pracy komisji składa sprawozdanie z jej pracy.

 

Wnioski
§8

Wnioski powinny być zgłaszane do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz jednostki organizacyjnej wnioskodawcy.

 

§9

Wnioski formalne są zgłaszane do Prezydium Obrad Zjazdu Oddziału i mogą dotyczyć:

1)      ograniczenia czasu wystąpień,

2)      zamknięcia listy mówców,

3)      przerwania dyskusji,

4)      przejścia do porządku obrad,

5)      odesłania do komisji zjazdowych,

6)      sposobu głosowania,

7)      głosowania bez dyskusji,

 

§ 10

Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po zakończeniu wystąpienia, w czasie którego zostały zgłoszone, przy czym:

1)      po uchwaleniu wniosku o zamknięcie liczby mówców mają prawo zabierać głos tylko ci, którzy zostali wpisani na listę przed jego uchwaleniem,

2)      po uchwaleniu wniosku o przerwanie dyskusji w danej sprawie nikt więcej nie może zabrać w niej głosu na dany temat,

3)      w dyskusji nad wnioskiem formalnym może zabrać głos dwóch mówców – jeden za i jeden przeciw.

 

Dyskusja
§ 11

Dyskusji otwiera i ogłasza jej zamknięcie Przewodniczący obrad Zjazdu Oddziału. Udzielenie głosów następuje w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący obrad Zjazdu Oddziału może udzielić głosu:

-          członkom władz naczelnych PTTK,

-          zaproszonym gościom,

-          sprawozdawcom Komisji Zjazdowych,

 

§ 12

Przedmiotem obrad Zjazdu Oddziału mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad Zjazdu.

 

§ 13

Uczestnik Zjazdu Oddziału, zamierzający zabrać głos w dyskusji, zgłasza swój akces Prezydium Obrad Zjazdu.

 

§ 14

Po przedłożeniu sprawozdania z prac Komisji Uchwał i Wniosków dopuszcza się wystąpienia w sprawach określenia poprawek i uzupełnień.

 

Głosowanie
§ 15

Wnioski i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Zjazdu Oddziału, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgodnie ze porządkiem obrad.

 

§ 16

 1. Głosowania odbywające się na zjeździe oddziału, w tym wybory, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technik elektronicznych według zasad przyjętych w regulaminie obrad. W razie wątpliwości, co do wyników głosowania, Przewodniczący obrad może zarządzić powtórne głosowanie.
 2. 2.      Komisja Skrutacyjna Zjazdu przeprowadza głosowanie tajne na wniosek komisji rewizyjnej oddziału w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego zarządu Oddziału.  

 

 

 

Wybory do władz Oddziału, powołanie pełnomocnika lub pełnomocników
§ 17

 1. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają wszyscy członkowie danego oddziału, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, niezależnie od tego czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.
 2. Zjazd Oddziału wybiera władze Oddziału w następującej liczebności. Ilość członków władz zostanie określona odrębną uchwałą Zjazdu Oddziału.

 

§ 18

 1. Kandydatów do władz oddziału oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej delegaci (członkowie) biorący udział w obradach zjazdu z głosem decydującym.
 2. Kandydatów do władz Oddziału zgłaszają delegaci za pośrednictwem wypełnionego druku zgłoszenia.
 3. Kandydaci do władz Oddziału którzy ukończyli 16 lat mogą kandydować do władz, przy zachowaniu wymogów art. 13 ust. 2, 3 Statutu PTTK.
 4. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad nie łączenia funkcji w poszczególnych rodzajach władz Oddziału.
 5. Nie mogą kandydować do władz oddziału na okres najbliższej kadencji członkowie ustępującego zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium.
 6. Nie można łączyć funkcji we władzach, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 7. Członkiem władz Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 8. Członkiem komisji rewizyjnej Oddziału nie może być osoba pozostającą z osobą będącą członkiem zarządu Oddziału w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

§ 19

 1. Wybory do władz Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję/ Zgromadzenie Przedstawicieli* Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu Oddziału,
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych

 

 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)      przygotowanie kart wyborczych i rozdanie ich delegatom,

2)      przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów,

3)      współdziałanie z Przewodniczącym obrad Zjazdu Oddziału,

4)      sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów,

5)      ogłoszenie wyników wyborów,

6)      zabezpieczenie dokumentacji.

 1. Na kartach wyborczych do poszczególnych władz Oddziału i na delegatów, Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz oraz delegatów.
 2. Przy nazwie wybieranego rodzaju władzy Oddziału powinna być ustalona przez Zjazd Oddziału liczba członków danego rodzaju władzy Oddziału lub liczby delegatów.

 

§ 20

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zjeździe.
 2. Głos w głosowaniu jest ważny gdy:

1)      został oddany za pomocą karty wyborczej,

2)      na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia na karcie wyborczej,

3)      został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.

 

§ 21

 1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

1)      W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, wynikających z kolejności, uzyskało równą liczbę głosów na brakujące miejsce lub miejsca, a jednocześnie więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory między tymi kandydatami.

2)      W przypadku braku kandydatów z odpowiednią większością głosów, do wyborów dopuszcza się tylko kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

3)      O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła większość głosów.

 1. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 i 3 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

 

Ukonstytuowanie się władz Oddziału
§ 22

 1. Konstytuujące zebranie władz Oddziału powinno się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zjazdu Oddziału lub w terminie 7 dni od zakończenia Zjazdu przy udziale Komisji Skrutacyjnej Zjazdu. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zjazdu. Prawo uczestnictwa z głosem decydującym przysługuje jedynie wybranym członkom danego rodzaju władzy Oddziału.
 2. Wybory prezesa Zarządu Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
 3. Wybory prezesa Zarządu Oddziału przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z członków komisji skrutacyjnej Zjazdu.
 4. Prezesem Zarządu Oddziału może być każdy z członków zarządu.
 5. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną, o której mowa w § 7, zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu przez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
 6. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków zarządu.
 7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 8. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek prezesa według zasad jak w §22 ust. 5 i 7.
 9. W skład Zarządu może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeżeli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
 10. Zebrania konstytuujące pozostałych władz Oddziału przeprowadza się analogicznie.

 

Dokumenty Zjazdu Oddziału
§ 23

Dokumentami Zjazdu Oddziału są:

1)      Uchwała Zarządu Oddziału PTTK w sprawie zwołania Zjazdu  ,

2)      Porządek i regulamin obrad Zjazdu Oddziału,

3)      Protokół z obrad Zjazdu Oddziału,

4)      Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu lub prezydium obrad Zjazdu,

5)      Listy obecności,

6)      Protokół Komisji Wyborczej lub prezydium obrad Zjazdu,

7)      Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału z udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

8)      Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału wraz z zaświadczeniami wyboru delegatów,

9)      Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału, w tym na Walny Zjazd PTTK oraz na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego ,

10)  Opinia Zjazdu w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Główny PTTK,

11)  Protokoły ukonstytuowania się władz Oddziału,

12)  Podstawowe informacje o władzach oddziału,

13)  Ankiety członków PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego, wraz z Klauzulami informacyjnymi do „Ankiety”.

 

Polecany

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach
im. Jerzego Klimko
posiada status Organizacji Pożytku Publicznego,
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057897.

Prosimy o przekazanie 1% od podatku.

Spacerkiem po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym

Spcerki po Suwałkach wrzesień, październikPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza mieszkańców Suwałk na tematyczny spacer po miejskich trasach turystycznych z przewodnikiem turystycznym, gwarantujący rzetelne poznanie miasta nad Czarną Hańczą.

Profesjonalnie wyszkolony przewodnik jest gwarancją dotarcia do miejsc najbardziej atrakcyjnych w mieście oraz posłuchania opowieści o historii miasta, jego mieszkańcach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni, których nie znajdziemy w książkach i przewodnikach turystycznych.

 

 

 

 

Terminy:

19 września (niedziela): „Suwałki kamedulskie”.

10 października (niedziela): „Znani i nieznani Suwalczanie – Teofil Noniewicz”.

24 października (niedziela): „Suwałki – miasto wielu wyznań”.

Zbiórka: Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. K. Hamerszmita,  godz. 11.00. Czas zwiedzania: ok. 2 godzin.

Wymagania: udział w imprezie jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl lub ania.rom@gmail.comtelefon do biura: 509 524 855,

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Spacerkiem po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym

Spacerkiem po Suwałkach 2021(1)Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza mieszkańców Suwałk i gości na tematyczne spacery po miejskich trasach turystycznych z przewodnikiem turystycznym, gwarantujące rzetelne poznanie miasta nad Czarną Hańczą.

Profesjonalnie wyszkolony przewodnik jest gwarancją dotarcia do miejsc najbardziej atrakcyjnych w mieście oraz posłuchania opowieści o historii miasta, jego mieszkańcach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni, których nie znajdziemy w książkach i przewodnikach turystycznych.

Terminy: 14 sierpnia (sobota), 12 września (niedziela).

Tematyka spacerów związana będzie z historią, zabytkami i znanymi postaciami Suwałk.

Zbiórka: Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks. K. Hamerszmita, godz. 10.00 – I grupa, godz. 13.00 – II grupa. Czas zwiedzania: ok. 2 godzin.

Wymagania: udział w imprezie jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl lub ania.rom@gmail.comtelefon do biura: 509 524 855,

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

XX Lato na rowerze z PTTK- 29 sierpnia 2021

XX LATO na rowerze z pttk (8 sierpnia)Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

 Termin rajdu29 sierpnia 2021 roku (niedziela)

Trasa: „Przez Kaletnik, Smolany na Górę Różańcową…”

Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Boksze – Smolany – Żubronajcie – Góra Różańcowa – Piertanie – Leszczewo – Krzywe – Suwałki (ok. 65 km)

Zbiórka: godz. 10.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37.

 

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

XX Lato na rowerze z PTTK 8 sierpnia 2021

XXX LATO na rowerze z pttk (8 sierpnia)X Lato na rowerze z PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

 

Termin rajdu8 sierpnia 2021 roku (niedziela)

 

Trasa: „Do najgłębszego jeziora Polski – jeziora Hańcza”

Suwałki – Krzywólka – Biała Woda – Żywa Woda – Okrągłe – Podwysokie Jeleniewskie – Turtul – Bachanowo – Błaskowizna – jezioro Hańcza w Starej Hańczy – Dzierwany – Smolniki – Udziejek – Czajewszczyzna – jezioro Szurpiły – Jeleniewo – Wołownia – Suchodoły – Białorogi – Cmentarzysko Jaćwingów – Suwałki (ok. 65 km)

Zbiórkagodz. 9.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37.

 

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, trasa jest długa z dużą liczbą podjazdów pod górę i wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Spacerkiem po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym w dniu 31 lipca 2021 roku.

Spacerkiem po Suwałkach 2021(1)Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza mieszkańców Suwałk i gości na tematyczne spacery po miejskich trasach turystycznych z przewodnikiem turystycznym, gwarantujące rzetelne poznanie miasta nad Czarną Hańczą.

Profesjonalnie wyszkolony przewodnik jest gwarancją dotarcia do miejsc najbardziej atrakcyjnych w mieście oraz posłuchania opowieści o historii miasta, jego mieszkańcach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni, których nie znajdziemy w książkach i przewodnikach turystycznych.

Terminy: 31 lipca (sobota), 14 sierpnia (sobota), 12 września (niedziela).

Tematyka spacerów związana będzie z historią, zabytkami i znanymi postaciami Suwałk.

 

 

Zbiórka: Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks. K. Hamerszmita, godz. 10.00 – I grupa, godz. 13.00 – II grupa. Czas zwiedzania: ok. 2 godzin.

Wymagania: udział w imprezie jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl lub ania.rom@gmail.comtelefon do biura: 509 524 855,

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

XX Lato na rowerze z PTTK

XX LATO na rowerze z pttk (31 lipca)Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku letniego.

Termin rajdu31 lipca 2021 roku (sobota)

Trasa: „W odwiedzinach u Kamedułów Wigierskich…”

Suwałki – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie – kładka na Czarnej Hańczy – Cimochowizna – Stary Folwark – Wigry – Leszczewo – Huta – Mała Huta – Suwałki (ok. 60 km)

UWAGA: koszt biletu wstępu na teren pokamedulskiego klasztoru uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (5 złotych/os).

Zbiórkagodz. 10.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37.

 

Wymagania: udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, trasa jest długa i wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, posiadanie sprawnego roweru, w przypadku osób niepełnoletnich – pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy: pocztą e-mailową:  ania.rom@gmail.com, telefonicznie: 509524855, liczba miejsc ograniczona.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.